AddThis Social Bookmark Button
Untitled Document
بيانيه حسن زارع زاده اردشير به مناسبت سالروز جنبش ۱۸ تير خطاب به زندانيان سياسی مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
پنجشنبه, 19 تیر 1393 ساعت 19:25

زندانيان سياسی، کارگران دربند و خستگی ناپذيران راه آزادی؛

در آستانه سالروز يورش عمله استبداد به کوی دانشگاه و جنبش هميشه بيدار دانشجويی کشور، برای من و هم رزمانم که به حکم وظيفه و ادای دين، همواره در تلاش برای آگاهی رسانی و ارتقای آزادی های فردی و مدنی و بخصوص احقاق حقوق ياران دربند خود هستيم، نگارش اين چند سطر بسيار دشوار می نمود، اما خبر برگزاری پانزدهمين سالگرد هجدهم تيرماه ۷۸ در زندان رجايی شهر مرا به عنوان بخشی از تاريخ فراموش نشدنی جنبش دانشجويی ايران بر آن داشت که چند سطری را به پيشگاه شما و مردم ستمديده کشورم تقديم کنم.

حرکت دانشجويی هجدهم تيرماه زخمی عميق و دور از تصورِ غاصبانِ مال و امنيت و آزادی مردم ايران بود بر بدنه حاکميت که طی ساليان اخير جمهوری اسلامی تمام توان خود را برای محو آن از تاريخ مبارزات سياسی و دانشجويی ايران به کار بست. اما امروز برگزاری «مراسم سالگرد حمله به کوی دانشگاه تهران و سرکوب ناجوانمردانه فعالين دانشجويی» در زندان رجايی شهر، عليرغم تمامی مشکلات و موانع و محدوديت های درون زندان، دليلی است روشن بر رشد و گسترش موج آزادی خواهی در کشور و نشانه ای محکم از اهميت هجدهم تيرماه سال ۷۸ به عنوان بزرگترين رويداد دانشجويی نيم قرن اخير و تاثير آن بر تخولات سياسی و اجتماعی امروز کشور.

اطمينان دارم که امروز زندان سياسی منشا تحولات و زندانی سياسی مظهر مقاومت و ايستادگی و نويد دهنده ايرانی آزاد است، و اينک اين زندانيان سياسی هستند که جنبش آزاديخواهی مردم ايران را در دست گرفته اند.

به عنوان عضوی کوچک از جنبش دانشجويی ۱۸ تير و يکی از زندانيان و قربانيان بيشمار سرکوب جنبش های حق طلبانه و دمکراتيک در ايران، قدردانی خود را از اين حرکت ارزنده و هوشمندانه اعلام داشته و آرزوی آزادی هر چه سريعتر اين عزيزان را دارم. و يقين بدانيد مادامی که آزاديخواهان و کوشندگان راه آزادی در بند حصر جمهوری اسلامی قرار دارند، ما نيز دربنديم و تا زمان رهايی يک يک ايشان از بند اسارت، آزادی ما تحقق نخواهد يافت.

حسن زارع زاده اردشير
۱۷ تيرماه ۱۳۹۳